ALGEMENE VOORWAARDEN

SYMBIHOUSE - ARDENNE SERVICE srl
Rue de Burhaimont 14
6880 Bertrix
Belgique
+32 (0) 61 611 222

BTW: BE 0821.664.333

Makelaars erkend onder BIV

511866 - 505958 - 515775
Controle orgaan : B.I.V.
Rue du Luxembourg 16 B
B-1000 Bruxelles

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

(koninklijk besluit van 27/09/2006)

Verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid
nabij AXA BELGIUM (polis n° 730.390.160).


Verantwoordelijke adverteerder
: Symbihouse - Ardenne Service srl – 6880 Bertrix
De hosting van de website wordt verzorgd door NOOSPEHRE – L-2146 Luxembourg 

 De inlichtingen en inhoud op deze website zijn louter informatief/indicatief en niet bindend.  

Vrijstelling van verantwoordelijkheid

Ardenne Service draagt de grootste zorg voor de kwaliteit van de inlichtingen die op deze website worden gegeven, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve informatie of verzuim die kan voortkomen uit typefouten, verkeerde oppervlakten / afmetingen of lay-out.  
Wij verbinden ons ertoe om vanaf het vaststellen van een fout door u of door onze webmister, deze te verbeteren binnen de beste termijn.  

Om ons te informeren over eventuele fouten of voor een informatie aanvraag, kunt u ons contacteren per email :  immo@ardenneservice.be

De gebruiker van deze website is er zich eveneens van bewust dat elke aanwezige informatie op elk moment kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgave.
Ardenne Service kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de website of het gebruik hiervan.  

Het plaatsen van een advertentie op de website heeft als enige doel te informeren dat het desbetreffende pand kan te koop of te huur gesteld worden.  

De informatie is steeds van voorlopige aard en de weergegeven inlichtingen dienen steeds bevestigd worden door de adverteerder, onder meer betreffende de verkoopprijs.

Het zoekertje vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, contact op te nemen met Ardenne Service om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn.

In dezelfde context plaatst Ardenne Service, gratis, inlichtingen van juridische of andere aard onder de rubriek ‘algemene voorwaarden’.

Deze inlichtingen zijn louter indicatief en zijn in geen geval een juridische consultatie.  

Zij hebben als enige doel een algemene informatie te geven betreffende vaak voorkomende situaties met betrekking tot vastgoedtransacties. Deze inlichtingen zijn in geenszins voldoende om een individueel geval te beoordelen. Het is bijgevolg ten stelligste aan te raden om een beroep te doen om de raadgeving van uw notaris of andere professionelen zoals architecten, vastgoedexperten en/of fiscalisten alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Voor het geval er een link wordt opgegeven naar een andere website, kan Ardenne Service in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze andere website.
Eenieder die deze links gebruikt is er zich ten volle van bewust dat er op het internet documenten aanwezig zijn die tegenstrijdige informatie bevatten, die illegaal zijn of nog onwettig. Ardenne Service heeft in geen geval de mogelijkheid om deze onwettige of illegale documenten te controleren.  

Ardenne Service kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in de website adressen of domeinnamen die op haar website aanwezig zijn.  

Intellectuele rechten

 De teksten, tekeningen, foto’s, films, afbeeldingen, gegevens, bestanden, programma’s, namen, commerciële benamingen en domeinnamen, merken, logo’s en andere elementen van eender welke aard op deze website zijn beschermd door de wetten op auteursrechten.
Elke kopij, aanpassing, vertaling, overeenkomst of wijziging van een deel of het geheel van deze website, onder eender welke mogelijke vorm en met eender welk middel (elektronisch, mechanisch of ander), zijn ten stelligste verboden zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot civielrechtelijke of strafrechtelijke procedures.
 
Gelieve te noteren date en zeker aantal benamingen, tekens of logo’s die op deze website gebruikt worden geregistreerde handelsmerken zijn en/of wettelijk beschermde commerciële benamingen. Elk gebruik van deze merken / namen of gelijkaardige benamingen zijn verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ardenne Service sprl.   

Rechtskeuze en rechtsgebied

Elk geschil betreffende de website van Ardenne Service zal exclusief beslecht worden door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Neufchâteau zijn de enige bevoegde in geval van geschillen. 

Privacybescherming & GPDR

Dit gedeelte beschrijft het beleid van ons bureau wanneer het om persoonlijke gegevens gaat. Dit beleid is van toepassing op zowel geautomatiseerde als handmatige gegevensverwerking.

Het doel van dit Charter is om bezoekers van de website www.ardennesevice.be (hierna "de website" genoemd) te informeren over de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt. 

Dit Charter sluit aan bij de wensen van de verantwoordelijke voor de verwerking, om in volledige transparantie te werken, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op privacybescherming en betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens et de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot samenvatting van de richtlijn 95/46 / EG (hierna "de algemene verordening gegevensbescherming" genoemd).

De verantwoordelijke voor de verwerking dient bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de privacy van zijn gebruikers en verbindt zich er daarom toe de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

De persoonlijke gegevens die de gebruiker meedeelt tijdens een verzoek via onze site, tijdens een telefonisch contact en / of tijdens een door ons georganiseerd evenement, worden door ons bureau verwerkt om de gebruiker te kunnen antwoorden.

Door toegang te krijgen tot de website en deze te gebruiken, verklaart de gebruiker de hieronder beschreven informatie te hebben gelezen, het Charter te aanvaarden en gaat hij uitdrukkelijk akkoord dat de verantwoordelijke voor de verwerking zijn persoonlijke gegevens die hij communiceert via de website en / of tijdens de diensten die op de website worden aangeboden zal verzamelen en verwerken, in overeenstemming met de beschreven voorwaarden en principes, voor de hieronder aangegeven doeleinden.

Persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan het personeel dat verantwoordelijk is voor het verwerken van applicaties. Deze gegevens kunnen worden gecommuniceerd naar mensen buiten ons bureau wanneer dit nodig is voor de verwerking van het verzoek van de gebruiker

Als de gebruiker weigert bepaalde essentiële gegevens te verstrekken, is ons bureau mogelijk niet in staat om het verzoek te verwerken.

Welke gegevens verzamelen we?

Door het bezoeken van en het gebruik van de website, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken, onder de voorwaarden en uitgangspunten hieronder beschreven, van volgende persoonlijke gegevens:

 • zijn e-mailadres als de gebruiker het eerder heeft onthuld, bijvoorbeeld door het verzenden van berichten of vragen op de website, door contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon voor verwerking per e-mail, enz. ;
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatieverzoeken en / of vermeldingen op de website, of door toegang te krijgen tot het beperkte gedeelte van de website door middel van een identificatie.

Door deze voorwaarden te aanvaarden, sturen we u de lijst met advertenties die overeenstemmen met de criteria waarnaar u op zoek bent. U geniet ook van gratis informatiediensten over onze specifieke acties en de diensten van ons bureau. Deze informatie kan worden aangepast.

Als gevolg hiervan worden persoonlijke gegevens alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:

 • zorgen voor het beheer en de controle van de uitvoering van de voorgestelde diensten;
 • verzenden en opvolgen van bestellingen en facturen;
 • verzenden van promotionele informatie over de producten en diensten van de verantwoordelijke ;
 • mogelijk verzending van diensten tegen preferentiële voorwaarden;
 • om de vragen van de gebruiker te beantwoorden; 
 • om statistieken te produceren;
 • verbetering van de kwaliteit van de website en de producten en / of diensten aangeboden door de verantwoordelijke persoon;
 • behandeling;
 • om informatie te verstrekken over nieuwe producten en / of diensten van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking ;
 • voor direct marketing acties;
 • voor het opnemen van de gegevens in een contactenlijst die regelmatig wordt medegedeeld aan de eigenaar van het pand waarvoor de klant een aanvraag heeft ingediend, en dit om tegemoet te komen aan de deontologische verplichtingen van de makelaar;

Communicatie per post.

Als de gebruiker zijn postadres via de website doorgeeft, wordt deze informatie opgeslagen in het adressenbestand om te reageren op zijn verzoek en om de klant op de hoogte te houden van de producten en diensten die worden aangeboden door het kantoor. Tenzij bezwaren van de gebruiker, kan het kantoor de gegevens van de gebruiker ook aan derden overmaken (zoals bedrijven en zakelijke partners) voor direct marketing doeleinden. Als de gebruiker niet wenst dat zijn gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kan dit aangeven worden bij de registratie op de website of per email.

De gebruiker kan zijn gegevens te allen tijde raadplegen en laten corrigeren of verwijderen in het bestand van de gegevensbeheerder. Om dit te doen, moet hij contact opnemen met de verantwoordelijke op het adres waarnaar wordt verwezen in het "contactadres" van dit charter. De makelaar verbindt zich ertoe zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties van zodra de klant dit vraagt.

Telefoon communicatie.

Als de gebruiker via de website zijn telefoonnummer meedeelt aan de makelaar, kan hij een telefoontje ontvangen, van de makelaar, om hem informatie te verstrekken over nieuwe producten, diensten of evenementen;

Als de gebruiker dergelijke telefoontjes niet wenst / niet langer wil ontvangen, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke op het adres dat wordt vermeld in het "contactadres" van dit charter. De makelaar verbindt zich ertoe zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties van zodra de klant dit vraagt.

Communicatie via e-mail. 

Als de gebruiker via de website zijn e-mailadres meedeelt aan de makelaar, kan hij het volgende ontvangen: 

 • e-mails van de makelaar met informatie over zijn producten, diensten of nieuwe panden en evenementen, op voorwaarde dat de gebruiker hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd of al klant is van het kantoor en dat hij zijn e-mailadres heeft doorgegeven aan de verantwoordelijke;

Als de gebruiker dergelijke e-mails niet wenst / niet langer wil ontvangen, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke op het adres dat wordt vermeld in het "contactadres" van dit charter. De makelaar verbindt zich ertoe zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties van zodra de klant dit vraagt.

Er worden door de site zelf geen gegevens automatisch verzameld. De enige gegevens die we verwerken, zijn die gegevens die u ons vrijwillig meedeelt. Andere informatie die automatisch wordt verzameld, wordt alleen verzameld door statistische hulpmiddelen zoals Google Analytics en heeft alleen betrekking op uw TCP / IP-adres, het merk en de nieuwste versie van uw browser en de geraadpleegde webpagina's maar blijft volledig anoniem.

We kunnen via cookies een toegangscode en een wachtwoord registreren. Andere informatie, zoals uw zoekcriteria of de gekozen taal om de site te bezoeken, kan ook in de cookies verschijnen. (Een cookie is een klein bestand dat door onze server wordt verzonden en dat is geregistreerd op de harde schijf van uw computer. Het houdt de bezochte site bij en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie over dit bezoek. Onze cookies worden vooral gebruikt om de website correct te laten functioneren – technische sessie cookies).

Mogelijk moeten we ook uw privacygegevens verwerken, die ons door derden, zoals andere media (Immoweb, Immovlan, Zimmo, ...) worden doorgegeven. Dezen worden enkel aan ons meegedeeld na een verzoek van u via de formulieren die beschikbaar zijn op hun respectieve websites. Zolang u akkoord bent gegaan, kan uw e-mailadres door het bureau worden gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De informatie is uitsluitend voor intern gebruik en zal daarom nooit worden verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen die al dan niet een verbintenis hebben met ons bedrijf. Maar deze gegevens zullen op verzoek van de juridische autoriteiten of de politiediensten worden gecommuniceerd zonder voorafgaande toestemming van hun houder.

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om het verlies, misbruik of wijziging van informatie die op onze site wordt ontvangen te beschermen.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de gevraagde dienst te verlenen die aanvaard werd door de houder van de gegevens en gedurende de wettelijke termijnen die vereist zijn door eender welke regelgeving waaraan de makelaar is onderworpen.

U hebt te allen tijde het recht op toegang tot en wijziging van deze gegevens en het recht om bezwaar aan te tekenen, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten met betrekking tot hen te corrigeren.

Contact adres:

Om van dit recht gebruik te maken, kunt u eenvoudig per post contact met ons opnemen op het volgende adres: Rue de Burhaimont 14 te 6880 BERTRIX.

U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen: immo@ardenneservice.be

Of bel ons op 0032/61.611.222 of 0032/460.32.32

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die via een hyperlink met de onze zijn verbonden.

Als u denkt dat onze site niet in overeenstemming is met dit handvest, kunt u contact opnemen met ons kantoor via e-mail of per post naar bovenvermeld adres.

Update.

Ons bureau heeft de plicht dit charter regelmatig bij te werken om rekening te houden met juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. 

Alleen de nieuwste versie is geldig.

Rechten van de houder op zijn persoonlijke gegevens - charter

De houder van de persoonlijke gegevens erkent uitvoerig en perfect geïnformeerd te zijn over de verwerking van de gegevens door de makelaar. 

Naast dit recht op informatie heeft de houder de volgende rechten:

 • Recht van toegang tot zijn gegevens door de betrokken persoon. Dat wil zeggen, het recht om bevestiging te verkrijgen van de verantwoordelijke voor de verwerking dat de gegevensbeheerder wel of niet wordt verwerkt en toegang tot die gegevens.
 • Recht om onnauwkeurige informatie en onvolledige gegevens die moeten worden voltooid te corrigeren
 • Recht om het wissen van zijn gegevens te verkrijgen wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, indien de persoon zijn toestemming intrekt (en er geen andere basis is (wettelijke verplichting) voor het behoud), als de persoon zijn recht op verzet tegen de behandeling uitoefent ...
 • Recht op beperking: wanneer de makelaar de gegevens niet langer nodig heeft, maar dezen nog steeds noodzakelijk zijn. Wanneer een dergelijke beperking, in principe tijdelijk, wordt ingevoerd, mogen de gegevens alleen worden verwerkt met instemming van de betrokken persoon of om specifieke redenen.
 • Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om de verstrekte gegevens te verkrijgen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder de initiële verantwoordelijke zich hiertegen kan verzetten. De betrokkene kan vragen dat zijn gegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verantwoordelijke worden doorgegeven.
 • Recht op verzet: de betrokkene heeft het recht zich te verzetten tegen de manier van handelen die hem in staat stelt de verantwoordelijke te vragen zijn gegevens niet meer te verwerken en in elk geval het recht om zich te verzetten tegen prospectie.

 Elk verzoek om de uitoefening van deze rechten kan worden gericht aan ons bureau via: immo@ardenneservice.be

Het antwoord zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek via hetzelfde communicatiekanaal worden verstrekt.

Er is geen betaling vereist tenzij de claims kennelijk ongegrond of buitensporig (herhalend) zijn.

NUTTIGE LINKS / ONZE PARTNERS

Onze partner voor uw investeringen in bouwgronden :  FCA INVESTMENT 

Inlichtingen betreffende de aankoop, verkoop of verhuring van een pand
www.notaire.be
 
Berekening van de aankoopkostenwww.notaire.be
 
Opzoeken van diverse plannen (ligging, bestemmingsplan, overstromingsgebieden, ...) : WALONMAP
 
Opzoeken van een kadastraal plan (niet officieel)CADGIS
 
Energie experten : MISKO ENERGY

 

COVID-19 / CORONAVIRUS

Bekijk het sectorprotocol voor de bezichtigingen van panden :
Sectorprotocol plaatsbezoeken 
Download ...